top of page

שקיפות

ארצות הברית

בריטניה

קנדה

הולנד

צרפת

מידות חותמת יעילות
Israel
AFOJI Certifcations
אישורים אמריקאים

מספר ארגון צדקה רשום: 11-2697261

Internal Revenue RS 501(c)(3) אימות סטטוס

BFJI Certificates
אישורים בריטיים 

מספר ארגון צדקה רשום: 282049

CFJI Certifications
אישורים קנדיים

מספר העמותה: 863333118RR001

Netherlands Certifiations
אישורים הולנד

 מספר העמותה: 8036.98.367

French Certifications
אישורים צרפת

 מספר העמותה: 30090500200

קבלת הצהרת שינוי מהעמותה

bottom of page