top of page

הוועד המנהל

ישראל

יושב ראש

מר חיים הורביץ

חברים וחברות

גב' אורית בינבנישתי

גב' שרית גולנזר

מר אשר גרינבאום

מר דני מרגלית, רו"ח 

מר יואל יוגב

גב' ורד צרפתי זבולון

מר יונתן זלצמן

bottom of page