top of page
יפו

חזון העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו:
"היות החברה הישראלית חברה שוויונית בה כל פרט מסוגל לקיים עצמו בצורה
עצמאית

לוגו כחול רב גווני של מכון יפו

הקוד האתי

לשמור על ערכי הציונות.
 

מחויבות להתנהל על פי החוק והמשפט של מדינת ישראל.
העובדים, חברי הנהלה, המתנדבים וחברי העמותה השונים מחויבים לשרת את העמותה ומטרותיה בנאמנות, במסירות, ביושר, בהגינות ובאחריות ציבורית.
קיום פעילות ללא מטרת רווח.

 

הענקת סיוע תוך שמירת כבוד האדם.
 

מחויבות ליושרה, שמירה על מנהל תקין, דיווח אמין, שקיפות והימנעות מניגוד עניינים.
 

לפעול מתוך אחריות, מסירות ומקצועיות מרבית.
 

לספק מחסה לילדים ונוער הנמצאים במצבי סיכון.
 

להקנות כלים ומיומנויות ליציאה ממעגל העוני.
 

להעניק חינוך והעשרה איכותיים ומקצועיים לילדים ונוער הזקוקים לכך.
הימנעות מכל פעילות שיש בה ניגוד עניינים או חשד לניגוד עניינים והתנהלות בהתאם להוראות הדין ובכפוף להתנהגות אתית.
חתירה מתמשכת להעלאת מודעות חברתית ולהנעת הציבור למעורבות בפעילות הומניטרית.

 

מחויבים לשמור על טיב המזון ואיכותו, עמידה בתנאי התוקף, תנאי האחסון המתאימים, הובלה וחלוקה במועד.
 

מחויבים להשתמש בכספי התורמים ובמוצרים שנתרמו ביעילות, תוך אחריות מלאה.
 

העמותה מתחייבת שלא לפגוע בשמן הטוב, במוניטין או בהישגים המקצועיים של עמותות אחרות.

bottom of page