top of page

קריטריונים לרישום למלגה ע"ש אל"מ זוניק שחם ז"ל

המלגה מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות בוגרי העמותה או שגדלו בדרום ת"א ויפו.

 

  • בוגר העמותה לקידום החינוך בת"א יפו / קריית חינוך בית שמש

  • סטודנט שגדל בדרום ת"א יפו

  • לימודים לתואר ראשון או שני במוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג

  • התחשבות במצב סוציואקונומי

 

ישנה אפשרות למלגה מוגדלת הכוללת שעות התנדבות למתאימים

 

הרישום למלגה הינו  מה/18/9/23 עד ה31/12/23

 

 

תשובות ישלחו במייל במהלך חודש פברואר

2 סטודנטים משני צידי טקס טקס המלגה
bottom of page